کوچینگ

قدرت شگفت‌انگیز داستان

داستان موفقیت در کسب‌وکار قدرت شگفت‌انگیز داستان چرا فقط تعداد کمی از افراد در کسب‌وکارشان موفق هستند؟ قدرت شگفت‌انگیز داستان می‌تواند فقط برای برخی از

عوامل موفقیت در کسب‌وکار

  داستان کسب‌وکار ما به سه عامل مهم بستگی دارد. بخش اول: ابتدا، زمان یا وقت مهم‌ترین عامل در مسیر داستان کسب‌وکار ما است، منظور

کوچینگ

  دنیای کوچینگ دنیای داستانهای کوچینگ داستانهای برای کمک به خود و دوستان.   در دل داستان‌های از کوچینگ هر فردی را بهترین قصه گوی

مقایسه