قیمت مسکن در تهران

رشد قیمت مسکن

 

میانگین رشد قیمت مسکن در تهران به نقل از سایت‌های مختلف

مدتی طولانی است که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت دارم چند وقتی  که رشد قیمت مسکن برایم جالب شده است، از گذشته که خودم شاهد تغییرات کوچک و بزرگ در نرخ رشد مسکن بودم برایم جالب شد و شروع کردم به مطالعه در سایت‌های مختلف که گزارش آن را برایتان ذکر خواهم کرد. سایت‌های مختلفی این اعداد و ارقام را ثبت کرده‌اند. بنابراین این میانگین قیمت مسکن در سال‌های گذشته تقریبی است .

قیمت مسکن به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کرد و در هر مرحله چهار دوره طی می‌شد.

۱ – دوران کسادی بازار که در این دوران کمترین میزان معاملات انجام می‌شود.

۲ – دوران پیش از رونق، زمانی که کمی بازار بهتر شده.

۳ – دوران رونق زمانی که خریدوفروش در جریان نسبتاً خوبی قرار دارد.

۴ – دوران تورم که مسکن با جهش قیمت روبرو است.

که در انتهای این مقاله به‌صورت یک جدول ساده مطرح‌شده است.

 

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و بعد از پایان جنگ ایران و عراق و سپس پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ تا ده سال بعدازآن یعنی در سال ۱۳۷۷ همه‌چیز به آهستگی در حال تغییر بود.

در سال ۱۳۷۰ مسکن در دوران کسادی قرار داشت.

در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ مسکن در دوران پیش رونق بود.

در سال ۱۳۷۴ خریدوفروش مسکن رونق گرفت.

در سال ۱۳۷۵ مسکن با تورم روبرو شد و نرخ متوسط  میانگین در سطح تهران را با رقمی برای هر مترمربع ۱۵۰هزار تومان را تجربه کرد.

در سال ۱۳۷۷ میانگین نرخ هر مترمربع در تهران تقریباً ۱۵۰٫۰۰۰ هزار تومان بود.

در سال ۱۳۷۸ کمتر ۱۴ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۱۷۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۷۹ کمتر ۶ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۱۸۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۰ کمتر ۸۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۳۱۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۱ کمتر ۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۴۵۰٫۰۰۰ هزار تومان  رسید.

در سال ۱۳۸۲ کمتر ۳۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۶۰۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۳ کمتر ۲ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۶۱۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۴ کمتر ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۶۰۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۵کمتر ۳۱ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد ۸۵۰٫۰۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۸۶ کمتر ۸۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۸۷ کمتر ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۱٫۸۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۸۸کمتر ۱۰ –  درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۱٫۶۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۸۹ کمتر ۱۴ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۰کمتر ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۲٫۱۵۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۱ کمتر ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۲٫۹۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۲ کمتر ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۳٫۷۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۳ کمتر ۳۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۳٫۹۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۴ کمتر ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۵ کمتر ۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۴٫۳۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۶ کمتر ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۷ کمتر ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۷٫۰۰۰٫۰۰۰   تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۸ کمتر ۳۷ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان  رسید.

در سال ۱۳۹۹ کمتر ۲۱ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در سال ۱۴۰۰ کمتر ۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در فروردین ماه  سال ۱۴۰۱ کمتر ۳۶ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان رسید.

در اردیبهشت‌ماه  سال ۱۴۰۱ کمتر ۸ درصد رشد نسبت به ماه قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان رسید.

در خردادماه سال ۱۴۰۱ کمتر ۸ درصد رشد نسبت به ماه قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در تیرماه  سال ۱۴۰۱ کمتر ۸ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عدد  ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان  رسید.

در جدول زیر دوره‌های مختلف بازار مسکن را که به‌صورت تقریبی است را مشاهده می‌کنید.

 

دوران کسادی دوران پیش از رونق دوران رونق بازار دوران تورم قیمت تقریبی، مترمربع
۱۳۷۰ ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۵۰٫۰۰۰ هزار تومان
۱۳۷۶ ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۴۵۰٫۰۰۰ هزار تومان
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون
۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ میلیون
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۹٫۲۰۰۰٫۰۰۰ میلیون
۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

 

این مقاله ادامه دارد . . . . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقایسه